Napisy nagrobne
Banner

Den schonsten furs Vaterland fand em 7 februar 1915 auf der spitze seiner patrouille Wilhelm von Goerne leutnant Reg. Nr 1 Geb. 2 Juli 1893

Najpiękniejszą śmierć kawalerzysty dla ojczyzny znalazł 7 lutego 1915 r. na czele swojego patrolu Wilhelm von Goerne porucznik Leibhusaren Rgt. Nr 1

Wieszyno


So wir glauben, dass Jesus gestorben u. auferstanden ist, also wir Gott nuch die da entschlafen sind durch Jesum mit ihm führen.

Tak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, więc Bóg tych co zasnęli na wieki przez Jezusa poprowadzi.

Bruskowo Wielkie


Sieche ich sterbe und Gott wird mit euch sein. 1. Mos. 48, 21.

Patrzcie ja umarłem, a Bóg został z Wami.

Bruskowo Wielkie


Ruht sanft nach allen Lieben und genieß Himmels Frieden.

Spoczywa lekko kochana przez wszystkich i korzysta z radości nieba.

Wytowno


Die Liebe höret nimmer auf!

Miłość nigdy się nie kończy!

Przytocko


Klaget nicht an unserm Grabe, Liebe Eltern weinet nicht. Weil wir Euch verlassen haben, trennet unsre Liebe nicht.

Nie rozpaczajcie przy naszym grobie. Kochani rodzice nie płaczcie, ponieważ was opuściliśmy. Nasza miłość nie zostanie roździelona.

Dobieszewo XIX w.


Kurz ist mein Leben, ein bessres wird mir geben Gott in der Ewigkeit.

Krótkie jest moje życie, lepsze da mi Bóg w wieczności.

Zimowiska


Liebe Eltern, Schlaft in Frieden, Gottes Reich sei Euch beschieden.

Drodzy Rodzice spoczywajcie w spokoju, Królestwo Boże Was zadowoli.

Przewłoka


Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. / Apgesch. 14,22.

Przez dużo smutków musimy przejść do kraju Boga.

Sierakowo


Aus Erdenleid zur Himmelfreud.

Z cierpienia ziemskiego do radości niebiańskiej.

Sierakowo


Jch war des Vaters Trost, der Mutter eine Freude; Gott liebt mich aber mehr, als sie alle Beide.

Byłem ojca pociechą, matki radością; ale Bóg kocha mnie bardziej niż oni oboje.

Lubuń


Was Gott tut, das ist wohlgetan.

Co Bóg robi, to przynosi ulgę.

Bruskowo Wielkie


Gottes Wille ist geschehen unser Trost ist Wiedersehen.

Wypełniła się wola Boga. Naszą pociechą jest ponowne widzenie.

Machowino


Du warst uns lieb, Du bleibst uns unvergeβlich.

Byłeś przez nas kochany, pozostaniesz niezapomniany.

Sierakowo Słupskie


Die Stunde schlägt. Es ist der Lauf vollbracht. Lebt wohl, lebt wohl, Ihr Lieben Gute Nacht!

Godzina bije. Jej bieg się wypełnił. Bądź zdrów, bądź zdrów, Jej miłości dobranoc!

Charnowo


Ruh in stiller Grabesnacht Frei von Kummer und Beschwerde Dein Tagewerk ist freu vollbracht. Du Buder, leicht sei dir die Erde.

Śpij w spokojnej nocy grobowej wolny od zgryzot i trudu. Twoja praca dzienna dokonała się radośnie. Bracie niech ci ziemia lekką będzie.


Die Scheidestunder schlugzu früh doch Gott der Herr bestimmte sie.

Godzina rozstania wybiła za wcześnie, Pan Bóg ją wyznaczył.

Bruskowo Wielkie


Ich warte des ewigen Liebens nach der Verheißung Gottes. 2 Makk. 7.36.

Czekam na życie wieczne, obiecane przez Boga.

Bruskowo Wielkie


Wiedersehen ist unsere Hoffnung.

Ponowne spotkanie jest naszą nadzieją.

Bruskowo Wielkie.


Sieche ich sterbe und Gott wird mit euch sein. 1. Mos. 48, 21.

Patrzcie ja umarłem, a Bóg został z Wami.

Bruskowo Wielkie


Ich habe je und je geliebet, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Jerem. 31.3

Od dawna Cię kochałem, dlatego przyciągnąłem Ciebie do siebie z czystej dobroci.

Mianowice


Sehet mich an, ich habe ein kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe großen Trost gefunden.

Spójrz na mnie, miałem krótki czas trudu i pracy, a znalazłem wielką pociechę.

Mianowice XIX w.


 Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret Ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes - Marci,10,14.

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, bo takie jest królestwo Boże - Ewangelia wg św. Marka, 10:14.

Kluki XIX w.